Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Joi, 11 iulie 2019
Şedinţe ale Comisiei
Vezi anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2008 / 2007 /
Ședința nr. 4 din 12 decembrie 2011

Ședința Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare

Comisia națională pentru populație și dezvoltare pe data de 12 decembrie 2011 s-a convocat în ultima ședință din acest an. La şedinţa prezidată de președintele Comisiei, viceprim-ministrul Mihail Moldovanu, au fost prezenţi majoritatea membrilor, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale și locale, ai mediului academic de profil, organizațiilor internaționale, societății civile, invitați și mass media.

Pe ordinea de zi a ședinței au figurat teme actuale ce țin de populație și dezvoltare, inclusiv modificarea cadrului normativ de reglementare a fluxurilor migraţionale, pregătirea Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor pentru anul 2013, mecanismul de prognozare demografică, conceptul de funcţionare a Centrului de cercetări demografice şi metodelor de monitorizare a nivelului de securitate demografică.

Membrii Comisiei au fost informați despre importanța demarării cît mai curînd a lucrărilor de pregătire a Recensămîntului populației și al locuințelor pentru ca țara să se încadreze în calendarul desfășurării lui în runda 2010. Totodată, reprezentantul Biroului Național de Statistică a menționat faptul că în premieră pentru Republica Moldova se preconizează desfășurarea concomitentă a recensămîntului locuințelor. Un alt moment distinct constă în accentuarea efectuării recensămîntului în baza unei legi, care stabilește cadrul juridic pentru desfășurarea cu succes a acestui exercițiu complex. Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor are drept scop culegerea şi producerea de informaţii ample privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei, structura demografică şi socio-economică, fluxurile migraţionale, structura gospodăriilor casnice şi nucleelor familiale, locuinţele şi condiţiile de trai ale populaţiei ţării. Informația obținută în urma efectuării recensămintelor este de mare valoare, fiind o sursă importanță pentru elaborarea politicilor de stat şi prognozelor macroeconomice și sociale, inclusiv pentru dezvoltarea resurselor umane. Recensămîntul populației și al locuințelor se va efectua prin metoda tradiţională – intervievarea populaţiei la reşedinţa obişnuită de către recenzori şi înscrierea informaţiilor pe propria răspundere a respondenţilor. O condiție sinecuanon pentru realizarea cu succes a recensămîntului constă în desfășurarea unei campanii de comunicare adecvate, deoarece populaţia poate fi deschisă doar atunci cînd este bine şi corect informată. Prin urmare, fără o campanie de informare la cel mai înalt nivel, va fi complicat de a asigura obţinerea datelor veridice şi cuprinderea totală a populației în recensămînt. Costurile preliminare estimate pentru organizarea, desfăşurarea şi procesarea datelor colectate constituie 89,9 mil. lei (7,7 mil. dolari SUA), în medie pentru o persoană recenzată revin cîte 25,2 lei (2,2 dolari SUA).

Viceprim-ministrul Mihail Moldovanu, președintele Comisiei, a subliniat importanţa conlucrării consecvente a autorităţilor publice centrale şi locale în vederea colectării şi furnizării datelor corecte şi realizarea unor campanii de informare largă pentru populaţie.

La subiectul perfecţionării cadrului normativ de reglementare a fluxurilor migraţionale, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne și ai Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor au relatat despre elaborarea sau modificarea mai multor legi și hotărîri de Guvern. A fost elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Listei indicatorilor şi a Şablonului Profilului Migraţional Extins, prin care Ministerul Afacerilor Interne (Biroul migraţie şi azil) este desemnat în calitate de instituţie responsabilă pentru producerea şi actualizarea Profilului Migraţional Extins. Hotărîrea de Guvern va defini și noţiunile ce ţin de migraţie, care nu sînt acoperite clar de reglementările în vigoare. Totodată, tabelele statistice cu privire la fluxurile migraţionale produse în cadrul Sistemului Informaţional Integrat Automatizat „Migraţie şi Azil" vor fi revizuite în conformitate cu criteriile internaționale, iar Conceptul SIIAMA va fi modificat. În scopul consolidării politicilor în domeniul gestionării eficiente a migraţiei, a fost aprobată Strategia naţională în domeniul migraţiei şi azilului (2011-2020) prin Hotărîrea Guvernului nr. 655 din 8 septembrie 2011, iar pentru a simplifica procesul de documentare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul Biroului migraţie şi azil al MAI a fost creat Ghişeul unic de documentare a străinilor.

Pe de altă parte, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a modificat cadrul normativ care reglementează evidenţa populaţiei, fiind întreprinse acțiuni concrete în scopul soluţionării problemei evidenţei persoanelor minore care pleacă din țară și evitării cazurilor migraţiei ilegale a lor. Astfel, ieşirea din ţară este permisă doar în baza paşaportului cu date biometrice, iar toţi copiii la naştere beneficiază de acte de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte. Totodată, a fost demarat procesul de eliberare a paşapoartelor şi buletinelor de identitate prin intermediul reprezentanţelor consulare ale Republicii Moldova în străinătate, iar prin modificarea Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei va fi simplificată procedura de obţinere a actelor de identitate sau de schimb a domiciliului, eliminînd obligativitatea prezentării livretului militar.

Președintele Comisiei a solicitat autorităţilor competente să monitorizeze permanent respectarea normelor de înregistrare şi evidenţă a populaţiei în primării şi subdiviziunile teritoriale ale Direcţiei documentare a populaţiei a Întreprinderii de stat CRIS ”Registru”. Totodată, reprezentanții autorităților publice locale au fost informați despre posibilitatea conectării gratuite în raza lor administrativă la Registrul de Stat al Populației în baza unor acorduri bilaterale de schimb de date între primării și ”Registru”.

Membrii Comisiei au salutat decizia Academiei de Științe a Moldovei de a crea Centrul ştiinţific de cercetări în domeniu, pentru început, în baza Sectorului Demografie al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM. Actualitatea problemelor şi riscurilor demografice pentru Republica Moldova (depopularea, îmbătrânirea, migraţia neregulată, schimbările ce intervin în institutul familiei, calitatea potenţialului uman etc.) impun determinarea cauzelor acestor evoluţii nefavorabile şi elaborarea unor politici de redresare, de minimizare a consecinţelor negative pentru întreaga societate. Un rol important în analiza şi prognozarea proceselor demografice, asigurarea analitico-informaţională a procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a eficienţei politicilor socio-demografice va reveni Centrului creat.

De asemenea, Comisia a audiat rezultatele proiectului ştiinţific aplicativ „Modelarea nivelului de securitate demografică pentru Republica Moldova”, efectuat de Institutul de Economie, Finanțe și Statistică. Rezultatele cercetării, inclusiv indicatorul integrat al securității demografice propus, va fi aplicat în procesul de monitorizare a implementării la nivel sectorial și național a Programului naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova pentru anii 2011-2025 (Hotărîrea Guvernului nr.768 din 12 octombrie 2011).

Ordinea de zi:

1. Cu privire la modificarea cadrului normativ de reglementare a fluxurilor migraţionale.
    Raportori: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;

2. Prezentarea informaţiei privind pregătirea Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor în anul 2013.
    Examinarea mecanismului de prognozare demografică la nivel instituţional.
    Raportor: Biroul Naţional de Statistică;

3. Examinarea conceptului de funcţionare a Centrului de cercetări demografice.
    Raportori: Academia de Științe a Moldovei, Fondul ONU pentru Populație în Republica Moldova;

4. Cu privire la modelul de monitorizare a nivelului de securitate demografică în Republica Moldova.
    Raportor: Institutul de Economie, Finanțe și Statistică;

5. Diverse.


Informaţii examinate în ședință și alte documente

» Informația Ministerului Afacerilor Interne cu privire la modificarea cadrului normativ de reglementare a fluxurilor migraţionale 67KB
» Infomația Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor cu privire la modificarea cadrului normativ de reglementare a evidenţei populaţiei 58KB
» Informaţia Biroului Naţional de Statistică privind pregătirea pentru Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor în anul 2013 69KB
» Informaţia Biroului Naţional de Statistică privind mecanismul de prognozare demografică la nivel instituţional 67KB
» Informaţia Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu privire la conceptul de funcţionare a Centrului de cercetări demografice 116KB
» Informaţia Institutului de Economie, Finanțe și Statistică cu privire la modelul de monitorizare a nivelului de securitate demografică în Republica Moldova 171KB
» Prezentarea Institutului de Economie, Finanțe și Statistică cu privire la modelul de monitorizare a nivelului de securitate demografică în Republica Moldova 995KB
» Prezentarea Academiei de Științe cu privire la conceptul de funcţionare a Centrului de cercetări demografice 588KB
» Prezentarea Biroului Național de Statistică privind pregătirea pentru Recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor în anul 2013 348KB
» Prezentarea UNFPA cu privire la conceptul de funcţionare a Centrului de cercetări demografice 208KB
» Prezentare privind evaluarea în profunzime a statisticii populației RM de către expertul internațional J.M.Durr 1MB
» Procesul verbal al ședinței CNPD din 12 decembrie 2011 139KB

Inapoi la lista ședintelor
Sus

© 2010 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 269 365  Fax: (+373 22) 269 366
Email: demografie@cnpd.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 168144
Total ieri: 449
Total azi: 289
Online: 6